ข้อมูลองค์กร วิสัยทัศน์
พันธกิจ ความเป็นมา

ข้อมูลองค์กร

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2535 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธี

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นศูนย์ที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย พัฒนา และยกระดับห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบและกระบวนการด้านวิจัยพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2.พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ISO/IEC 17025
3.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความสามารถ ศักยภาพของนักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องขององค์กร
4.พัฒนาระบบและกลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่น พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ งานวิจัยพัฒนา และห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม สู่มาตรฐานสากล เพื่อบรรลุความต้องการและความคาดหวังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันและควบคุมมลพิษ รวมทั้งการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีภารกิจด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และนับตั้งแต่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2535 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อคุณภาพชีวิติที่ดีขึ้นของประชาชน

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

(ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 และ คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 522/2556 ลาวันที่ 22 ตค.56) กำหนดอำนาจหน้าที่ของ ศวฝ. ดังนี้
1. พัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
2. วิจัยและพัฒนาวิธีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. วิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการควบคุมมลพิษ และการจัดการสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการกำจัดหรือทำลายอย่างถูกวิธี รวมทั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสะอาด
4. วิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลิตตัวอย่างมาตรฐานสำหรับใช้อ้างอิง ตลอดจนให้คำปรึกษาในการใช้เครื่องมือ และวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลจากการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
6. ประสานความร่วมมือในประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวกับการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
7. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย