ขอใช้บริการตรวจ
วิเคราะห์สารไดออกซิน

แบบฟอร์มขอใช้บริการตรวจวิเคราะห์สารไดออกซิน

เรื่อง : ขอใช้บริการตรวจวิเคราะห์สารไดออกซิน

เรียน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้บริการตรวจวิเคราะห์สารไดออกซิน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • ขั้นตอนการขอรับบริการเก็บตัวอย่างและบริการทดสอบสารไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
  • แบบฟอร์มการชำระเงินค่าบริการเก็บตัวอย่างและบริการทดสอบสารไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
  • ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการเก็บตัวอย่างและบริการทดสอบสารไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม