ปฏิทินกิจกรรม
March 2017 April 2017
สัปดาห์ที่ 9 1 2 3 4
สัปดาห์ที่ 10 5 6 7 8 9 10 11
สัปดาห์ที่ 11 12 13 14 15 16 17 18
สัปดาห์ที่ 12 19 20 21 22 23 24 25
สัปดาห์ที่ 13 26 27 28 29 30 31
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่
วันที่ 28 ตุลาคม 2549

Nutrisystem
 
 

โครงการศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม พิมพ์ ส่งเมล

โครงการศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
สำหรับชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

 

          เป็นโครงการร่วมศึกษาวิจัยกับประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งรายละเอียดประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้

          1. การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ปิง วัง ยม และน่าน เพื่อจัดทำมาตรฐานคุณภาพน้ำ (Water Quality Platform) เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่

          2. การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำ เพื่อประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภาคอุตสาหกรรม

          3. การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำที่เหมาะสมในการนำไปปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ

          4. โครงการวิจัยและพัฒนาการนำกลับฟอสฟอรัสจากน้ำเสีย
          5. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับชุมชนขนาดเล็ก(Decentralized System)
          6. การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำในชุมชนที่มีสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์ยาโดยใช้ระบบการบำบัดแบบบึงประดิษฐ์

ข่าวสารและกิจกรรมของโครงการ
ถัดไป >
 

ค้นหาำในเว็บ

ern

 

 
..................................................................................................................................................................................................