ปฏิทินกิจกรรม
February 2017 March 2017
สัปดาห์ที่ 5 1 2 3 4
สัปดาห์ที่ 6 5 6 7 8 9 10 11
สัปดาห์ที่ 7 12 13 14 15 16 17 18
สัปดาห์ที่ 8 19 20 21 22 23 24 25
สัปดาห์ที่ 9 26 27 28
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่
วันที่ 28 ตุลาคม 2549

Nutrisystem
 
 

โครงการศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม พิมพ์ ส่งเมล

โครงการศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
สำหรับชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

 

          เป็นโครงการร่วมศึกษาวิจัยกับประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งรายละเอียดประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้

          1. การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ปิง วัง ยม และน่าน เพื่อจัดทำมาตรฐานคุณภาพน้ำ (Water Quality Platform) เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่

          2. การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำ เพื่อประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภาคอุตสาหกรรม

          3. การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำที่เหมาะสมในการนำไปปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ

          4. โครงการวิจัยและพัฒนาการนำกลับฟอสฟอรัสจากน้ำเสีย
          5. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับชุมชนขนาดเล็ก(Decentralized System)
          6. การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำในชุมชนที่มีสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์ยาโดยใช้ระบบการบำบัดแบบบึงประดิษฐ์

ข่าวสารและกิจกรรมของโครงการ
ถัดไป >
 

ค้นหาำในเว็บ

ern

 

 
..................................................................................................................................................................................................