ปฏิทินกิจกรรม
March 2017 April 2017
สัปดาห์ที่ 9 1 2 3 4
สัปดาห์ที่ 10 5 6 7 8 9 10 11
สัปดาห์ที่ 11 12 13 14 15 16 17 18
สัปดาห์ที่ 12 19 20 21 22 23 24 25
สัปดาห์ที่ 13 26 27 28 29 30 31
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่
วันที่ 28 ตุลาคม 2549

Nutrisystem
 
 

          มีหน้าที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจคุณภาพน้ำรวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการอนุรักษ์น้ำใต้ดินและเทคโนโลยีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำผิวดินให้คำแนะนำปรึกษางานด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ น้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน และเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายที่นำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  รายละเอียดการดำเนินงาน "คลิก"

| โครงการที่กำลังดำเนินการ | โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ข่าวสารกิจกรรม | บุคลากร |

หาคำ     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
การศึกษาการบำบัดน้ำเสียโดยพืชน้ำ
Research and Development for Water Reuse Technologies in Tropical Regions
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
โครงการ พัฒนาระบบบำบัดของเสียอินทรีย์ต้นแบบโดยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 5 จาก 5
 

ค้นหาำในเว็บ

ern

 

 
..................................................................................................................................................................................................