29 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

07 เมษายน 2564

โดย : Group2

ในวันที่ 5 เมษายน 2564 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้น ตลอดระยะเวลา 29 ปี “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ได้สร้างคุณค่าให้กับสังคมและได้ร่วมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของ “สิ่งแวดล้อม” ในทุก ๆ บริบท จากองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการสื่อสารที่ดี มีจิตสาธารณะ เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่สังคม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “เพราะคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ คุณภาพชีวิตของเราทุกคน” ในวันนี้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม นายปัญจา ใยถาวร ผอ.กลุ่มน้ำและขยะ นำทีมนักวิจัยให้ความรู้ในฐานการเรียนรู้สำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 คน ในเรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการตกตะกอน ซึ่งเป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างง่าย โดยให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการทดลองนี้ ในการเติมสารโพลิเมอร์ลงไปในน้ำที่มีสีและตะกอนขุ่นๆ เพื่อใช้เป็นตัวแทนของน้ำเสียปล่อยทิ้งไว้สักพักแล้วเด็ก ๆ จะเห็นส่วนของสีและตะกอนขุ่นแยกตัวและตกตะกอน ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก

รูปภาพเพิ่มเติม