สส. จัดการประชุมออนไลน์รับฟังความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์มในการรายงานและคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศและแนวปฏิบัติด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมห

17 กุมภาพันธ์ 2564

โดย : Group2

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) โดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.) ได้จัดการประชุมออนไลน์รับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มในการรายงานและคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศและแนวปฏิบัติด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Green Air4u และ Web Application เพื่อเฝ้าระวังและให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่สามารถแสดงผลกระทบทางด้านสุขภาพจาก PM2.5 ตามกลุ่มประชากร 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มประชากรเปราะบาง และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว และสามารถคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ได้ 3 วันล่วงหน้า โดยมี นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และมีนายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานการประชุม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.อุมา ลางคุลเสน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณอนวัช ปัญญาฤทธิ์ นักวิชาการด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม เป็นวิทยากรบรรยาย และ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปภาพเพิ่มเติม